FACULTY

Dr. P.S. Aithal
Dr. Laveena D’Mello
Dr. Pradeep M.D.
Dr. Vidhya N.
Prof. Varun Shenoy
Dr. Jayashree K.
Mr. Prakash Kanchan Kumar
DR. A. LOURDUSAMY
Dr Manjula K. T
DR. K. T. SHWETHA
Mrs Sushmitha. Kotian
Mr.Joyson Prenky Cardoza
Mr. Shreeraj. S.Acharya
Prakash Kanchan Kumar
MRS. SOWMYA
MR. MAHESH
MRS. RAJESHWARI
MR. VISHNU BHAT
MS.VANITHA
MR. UDAY KUMAR G.
MR. U. K. KRISHNA PRASAD RAO
MR. SHIVA PRASAD MAYYA
MRS. SAPTHAMI D. M.
MR. HARISCHANDRA P.
MR. PRAVEEN KUMAR
MRS. RAJESHWARI K.
Mr. Ravindra
Mrs. Hema
Mr. Krishna
Mrs. Praveenakshi
Mr. Jagadisha
Mrs. Chandrakala
Ms. Nishitha